Całe moje życie do tej pory było wielką podróżą, w której zdobyłem duże doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego. W ostatnich 7 latach zajmowałem się bezpieczeństwem szefa sztabu francuskich sił powietrznych, jak i jego rodziną.

Moje ponad 25-letnie doświadczenie wojskowo-cywilne nauczyło mnie żyć z dużym szacunkiem do ludzi i do wszystkiego, co mnie otacza na co dzień, a także do przystosowania się do rożnego typu sytuacji z możliwością wyjścia z nich pozytywnie, nawet z tych najtrudniejszych.
Po odejściu mojego szefa na emeryturę, zdecydowałem się na powrót do naszego pięknego kraju. Zawsze pociągał mnie kontakt międzyludzki i praca w terenie, a więc padła myśl na pracę w branży nieruchomości, która mi na to pozwoli. Co więcej, mam możliwość opieki nad Klientem i bezpieczeństwem tego, co Mu najdroższe.

Moje pasje to łowiectwo i wędkarstwo. Łowiectwo, w którym nie tylko tropię zwierzynę, ale także opiekuję się nią w trudnych warunkach atmosferycznych. Wędkarstwo, w którym to ja wybieram przynętę w celu złowienia ryby, którą chcę złowić, nawet jeżeli zabierze mi to więcej czasu niż przewidziałem.

W czasie wolnym uwielbiam być między ludźmi, czy to w czasie nurkowania, gdzie każdy musi mieć oczy na drugim, czy w restauracji, gdzie dobre maniery i sposób bycia pozwalają nam spędzić czas przyjemnie, dlatego dziś moim największym marzeniem jest szybki powrót do normalności, abym znów mógł być wolny i nieograniczony do moich działań w opiece nad innymi, którzy tej opieki potrzebują.

Dlaczego Sempre Nieruchomości?

W Sempre znalazłem możliwość być takim, jakim jestem, jakim życie nauczyło mnie być. Praca w Sempre daje mi szansę wolnego pola działania, wykorzystywania mojego doświadczenia oraz szansę współpracy z całą ekipą Sempre, ludźmi z rożnych środowisk, co stało się więzią i siłą oraz motywacją, aby stać się jak oni, aby stać się jednym z najlepszych Opiekunów Klienta Sempre, który koncentruje się na relacji z człowiekiem (nie jego pieniądzach) i jego potrzebach. Dla mnie to jest wartość, o której inne agencje zapomniały i zaniedbały. Dla mnie Sempre to przyszłość, w której chce uczestniczyć.


Jusqu’à présent, toute ma vie a été un grand voyage dans lequel j’ai acquis une grande expérience dans le domaine de la sécurité nationale et internationale. Pendant les dernières sept années, je m’occupais de la sécurité du chef d’Etat-major de l’armée de l’air française et de sa famille.

Mes plus de 25 ans d’expérience militaire et civile m’ont appris à vivre dans un grand respect des personnes et de tout ce qui m’entoure au quotidien, ainsi qu’à m’adapter à différents types de situations avec la possibilité de m’en sortir positivement, même dans les situations les plus difficiles.

Après le départ à la retraite de mon patron, j’ai décidé de retourner dans notre beau pays.
J’ai toujours été attiré par le contact humain, le travail de terrain, j’ai donc souhaité m’investir dans l’immobilier, ce qui me permettrait d’être en contacts avec des personnes, de travailler sur le terrain ainsi que de prendre soin du client et de sa sécurité et de tout ce qui lui est le plus cher.

Je le vois aussi dans mes passions telles que la chasse et la pêche.
La chasse, dans laquelle non seulement je piste le gibier, mais aussi je m’occupe de lui dans des conditions météorologiques difficiles.
La pêche, où je choisis l’appât en fonction du poisson que je peux et veux attraper même si cela prend plus de temps que prévu.

Je le vois aussi dans mon temps libre, j’aime être parmi les gens, que ce soit pendant la plongée, où chacun doit avoir les yeux sur l’autre, ou au restaurant, où l’on peut regarder les bonnes manières et le savoir-vivre tout en passant agréablement du temps. Alors aujourd’hui mon plus grand rêve est un retour rapide à la normale pour que je puisse à nouveau être libre et ne pas me limiter à mes activités de prise en charge des autres qui en ont besoin.

Dans Sempre j’ai trouvé une opportunité d’être ce que je suis, ce que la vie m’a appris d’être, elle me donne une chance d’avoir un vaste champ d’action, en utilisant mon expérience pour travailler avec toute l’équipe Sempre, où tous viennent d’horizons différents.
Tout cela est devenu un lien et une force pour je puisse moi aussi devenir comme eux, le meilleur manager client Sempre, en se concentrant sur la relation avec l’humain (et non pas sur son argent), ses besoins. C’est pour moi une valeur que d’autres agences ont oublié et négligé, donc pour moi Sempre est un avenir auquel je souhaite et veux participer.