Sprzedaż
332395
Trojanowo
(gm. Murowana Goślina)
1 765 000 zł

Oferujemy na sprzedaż nieruchomość gruntową położoną w Trojanowie. Powierzchnia działki: 17829 m2.

Działka AG znajduje się przy nowej obwodnicy Murowanej Gośliny.

Na terenie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Działka oznaczona symbolem AG.

Numer działki: 9/9

Obręb 0015 Trojanowo, Gmina Murowana Goślina

Na terenie aktywizacji gospodarczej, oznaczonego na rysunku symbolem AG ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – nieuciążliwa działalność gospodarcza,

2) przeznaczenie dopuszczalne – funkcja mieszkaniowa w formie budynku mieszkalnego lub mieszkania dla właściciela terenu,

3) zakaz dzielenia terenu na mniejsze działki niż dokonany podział na rysunku, z prawem do łączenia sąsiednich działek,

4) obsługa komunikacyjna terenu z drogi wewnętrznej – KD,

5) prawo do lokalizacji jednego budynku mieszkalnego, wolnostojącego, na każdej działce w obowiązującej linii zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku,

6) budynki, o których mowa w pkt 3, mogą mieć maksymalną wysokość II kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, oraz dach min. dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych 40°,

7) usytuowanie przeważającej kalenicy budynku mieszkalnego zgodnie z oznaczeniem na rysunku,

8) prawo do lokalizacji budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, o max. wysokości 8m, nawiązujących formą i detalem architektonicznym do budynku mieszkalnego, jak w pkt 6, z kalenicą prostopadłą do kalenicy budynku, o którym mowa w pkt 6,

9) dla budynków o których mowa w pkt 8, sytuowanych na obowiązującej linii zabudowy od frontu działki, obowiązek nawiązania formą, detalem, wysokością do budynku o którym mowa w pkt 6,

10) prawo do zabudowy max. 30% powierzchni działki,

11) obowiązek urządzenia miejsc postojowych na terenie działki, w ilości wymaganej dla prowadzonej działalności,

12) prawo do lokalizacji budynku garażowego wbudowanego lub wolnostojącego o wysokości max. 4 m z attyką,

13) obowiązek przeznaczenia min. 30% powierzchni działki na zieleń, ze szczególnym uwzględnieniem pasa zieleni od strony drogi wojewódzkiej,

14) prawo do grodzenia terenu z zakazem stosowania pełnego muru.

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre