Sprzedaż
312192
Świętoszów
(gm. Osiecznica)
9 800 000 zł

Oferujemy do sprzedaży nieruchomość gruntową, niezabudowaną położoną w miejscowości Świętoszów, gmina Osiecznica, w powiecie bolesławskim.
Nieruchomość składa się z jednej działki ewidencyjnej o powierzchni 11,34 ha.
Usytuowana jest w sąsiedztwie działek niezabudowanych.
Położona jest przy drodze publicznej, utwardzonej.
Posiada kształt zbliżony do prostokąta, teren płaski.
Media dostępne w sąsiedztwie.
W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem 2 PEF o przeznaczeniu podstawowym -zabudowa przemysłowa oraz budowa urządzeń wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł, w tym o mocy przekraczającej 100 kW, w formie urządzeń fotowoltaicznych, jako przeznaczenie równoważne.
Przeznaczenie uzupełniające – obiekty gospodarcze i garażowe, drogi wewnętrzne i zieleń.
Istnieje obowiązek zapewnienia strefy ochronnej od urządzeń fotowoltaicznych, związanej z ograniczeniem w użytkowaniu terenu, ustalonej na podstawie przepisów odrębnych, w granicach każdego z terenów objętych planem.
Dla przeznaczenia podstawowego obowiązuje: intensywność zabudowy minimalna 0,1, maksymalna 1,0.
Powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwardzonych łącznie na działce do 80%, maksymalna wysokość zabudowy 15,0 m, wysokość instalacji i urządzeń do 10 m, powierzchnia biologicznie czynna minimum 10% powierzchni terenu, kąt pochylenia połaci dachowych do 35 stopni, dachy dwu lub wielospadowe, z dopuszczeniem stosowania dachów płaskich.
Dla przeznaczenia uzupełniającego, obowiązuje: wysokość zabudowy, nie wyżej niż 7,0 m, powierzchnia zabudowy do 150 m2, zakaz lokalizacji wszystkich przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w tym również zaliczonych do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi, uciążliwość prowadzenia działalności nie może przekraczać granic działki, realizacja z dopuszczeniem podziału, przy zachowaniu następujących zasad:a)minimalna powierzchnia działki budowlanej wynosi 2000 m2, minimalna szerokość frontu działki wynosi 25,0m
Transport drogowy:
Przez obszar powiatu prowadzą trasy:
– A4
-A18
– 94
– 297.
Rejon:
Powiat bolesławiecki położony jest w południowo zachodniej części województwa dolnośląskiego. Jest drugim co do wielkości powiatem tego województwa. Położony jest w pobliżu granic Polski z Czechami i Niemcami.

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre