Sprzedaż
135456
ul. Karuzela
Warszawa Wilanów
(gm. Wilanów)
3 092 850 zł

Na sprzedaż udział w działce przy obwodnicy w Miasteczku Wilanów w wys. 5.154 m2 (cała działka 20.619 m2, wymiary 50 x 103,79 – cała działka 48 x 429 ), za niewielką cenę po PLN 600 zł za 1 m2. Możliwy zakup w tej samej cenie udziału w działce sąsiedniej – 3.909 m2 ( cała powierzchnia 15.637 m2 wymiary (50 x 312 ).
MPZP 23 ME . Przeznaczenie podstawowe – budownictwo jednorodzinne ekstensywne. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, wolnostojąca w tym małe domy mieszkalne (do czterech mieszkań w jednym budynku) i bliźniacza z wykluczeniem zabudowy szeregowej oraz budynków gospodarczych; 2.2. Przeznaczenie uzupełniające Wyklucza się lokalizowanie obiektów usługowych wbudowanych w obiekty mieszkaniowe; wyklucza się lokalizację usług uciążliwych . Przeznaczenie uzupełniające; tereny sportu i rekreacji ;tereny zieleni miejskiej; obiekty podstawowych usług handlu i bytowych o powierzchni użytkowej, nie większej niż 200 m˛. Powierzchnia biologicznie czynna minimalnie 70 %. Wysokość zabudowy do II kondygnacji naziemnych do 10,0 m wysokości. Minimalna wielkość działki budowlanej 2000 m˛ – dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej; 1000 m2 – dla zabudowy bliźniaczej na jedną połowę bliźniaka. Plan zakłada przedłużenie al. Rzeczypospolitej ,która przebiegać będzie w bezpośrednim sąsiedztwie tego terenu. Nieopodal znajduje się Park Natoliński i Rezerwat Przyrody, Pałac Wilanowski, oraz pełna infrastruktura osiedla mieszkaniowego uznawanego za najlepsze w Polsce.
Obecnie dojazd do działki od strony ul. Karuzela. Do Centrum dojazd zajmie 15 – 20 min. samochodem, podobnie do Lotniska Okęcie.
Media: prąd i kanalizacja w drodze, wodociąg w odległości ok. 200 m od działki.
Serdecznie zapraszam do zakupu.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

For sale, a plot of land at the beltway in Miasteczko Wilanów, 5,154 m2 (the total area of 20,619 m2, dimensions 50 x 103,79 – the whole plot 48 x 429), for a small price of PLN 600 per 1 m2. Possible purchase for the same price of shares in the neighboring plot – 3,909 m2 (the entire area of 15.637 m2 dimensions (50 x 312). Local Plan of 23 ME. Basic purpose – extensive single-family housing. Single-family detached housing estate, detached, including small residential houses (up to four apartments in one building) and semi-detached houses with the exclusion of terraced houses and farm buildings; 2.2. Supplementary destination The location of service facilities embedded in housing objects is excluded; the location of onerous services is excluded. Supplementary purpose; sports and recreation areas, urban green areas; objects of basic trade and living services with a usable area of no more than 200 m². The biologically active area is at least 70%. Height of buildings up to ground floors up to 10.0 m high. The minimum size of a building plot of 2000 m² – for single-family detached houses; 1000 m2 – for semi-detached buildings for one half of a twin. The plan assumes the extension of al. Of the Republic of Poland, which will run in the immediate vicinity of this area. Nearby is the Park Natoliński and Nature Reserve, Wilanowski Palace, and the complete infrastructure of a housing estate recognized as the best in Poland. Currently, access to the plot from the side of ul. Carousel. The journey to the Center will take 15-20 minutes. by car, similar to Okęcie Airport. Utilities: electricity and sewage system on the way, water pipe at a distance of about 200 m from the plot. I cordially invite you to purchase. This announcement does not constitute an offer within t

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre