Sprzedaż
1339761
ul. Grel
Nowy Targ
(gm. Nowy Targ)
245 000 zł

Działka do 10 arów w Nowym Targu- ile razy wyszukiwałeś/łaś to hasło w wyszukiwarce?
zgodzisz się ze mną, że takich działek brakuje.
Mam coś w sam raz pod dom, do tego w prestiżowej dzielnicy Grel- ulica Partyzantów,
prawda, że warto zapoznać się z tą ofertą?

Powierzchnia całkowita: 832m2

Działka z częściowym widokiem na Tatry, parcela płaska, w cichym i spokojnym miejscu.
Dojazd odbywa się poprzez udział własności w działce nr 888/2 na długości ok. 40m. od drogi asfaltowej- ul. Partyzantów.
Media: prąd w sąsiedztwie,
Szerokość: ok. 22m.
Długość: ok 41m.
nr ewidencyjny działki: 888/4.
Dobra komunikacja Kraków-Zakopane, niedaleko wylot na ‚Zakopiankę’

Parcela objęta obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
w ok. 430m2 oznaczona symbolem MN.11 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
w pozostałej części oznaczona symbolem WS/ZL.2- Tereny wód śródlądowych płynących (potoki) wraz ze strefami ekologicznymi potoków

**Przeznaczenie podstawowe terenów budowlanych:

a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, realizowane na już wydzielonych geodezyjnie
działkach budowlanych oraz na nowo wydzielonych działkach budowlanych, zgodnie z § 4 ust. 17,

b) usługi hotelarskie, realizowane jako budownictwo pensjonatowe – budynki wolnostojące, na
działkach budowlanych o powierzchni nie mniejszej niż 1200 m2,
c) drobna wytwórczość realizowana jako warsztaty rzemieślnicze na działkach budowlanych
o powierzchni nie mniejszej niż 2000 m2;

Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego:

a) usługi realizowane jako wbudowane,
b) budynki gospodarcze i garaże;

3) Dopuszcza się przebudowę, odbudowę, rozbudowę i nadbudowę budynków w istniejącej zabudowie
zagrodowej, na zasadach ustalonych w pkt 6 i pkt 7;
4) Zachowania intensywności zabudowy o wskaźniku nie mniejszym niż 0,01 i nie większym niż 0,5;
5) Zachowanie terenów biologicznie czynnych na nie mniej niż 40% powierzchni działki budowlanej;

**Przeznaczenie terenów wód śródlądowych płynących:

Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów
w granicach rzeczywistego przebiegu potoków, uwzględniającego zmiany wywołane zwiększonymi
przepływami wód:
Zakaz budowy obiektów budowlanych, w tym obiektów tymczasowych i realizowanych na
zgłoszenie, za wyjątkiem;
a) obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym mostów i kładek dla realizacji dróg,
ciągów pieszych i szlaków rowerowych,
b) budowli hydrotechnicznych związanych z ochroną przed powodzią (techniczne umocnienia koryt
cieków wodnych w zakresie wynikającym z realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz ochroną
przeciwpowodziową, przy czym umocnienia dna rzeki dopuszcza się wyłącznie w celu zabezpieczenia
obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej);

Zapraszam do oglądania !!!
Odległości:
Sklep osiedlowy: 1km.
Szkoła podstawowa nr 4: 2,4km.
Stacja Paliw: 3,5km.
Galeria Nowotarska: 3,6km.
Dekada: 4,1km.

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre